برچسب: تمرین

قدمهای بزرگ 41 ۰

قدمهای بزرگ ۲۴

همه افراد موفق، آگاهانه یا غیرآگاهانه از فرمول مشابهی برای رسیدن به هدفهای خود استفاده میکنند. شما هم برای رسیدن به خواسته های خود این چهار دستور ساده را بکار ببندید: فرمول موفقیت نهایی...

قدمهای بزرگ 41 ۰

قدمهای بزرگ ۱۵

راهنمای هدفگذاری (برنامه ریزی سیستم فعال کننده RAS) ۱- از امروز به مدت چهار روز و هر روز به مدت ده دقیقه وقت خود را صرف هدفگذاری کنید. (توجه: هدفهای خود را در دفترچه...