برچسب: ایران

نامی هست به نام ایران ۰

نامی هست به نام ایران

نامی هست به نام ایران و صفتی به حرمت ایرانی بودن. و ما، تک تک ما، چه در داخل چه هر کجای دنیا باشیم. خواسته و ناخواسته نمادی از این نام و این صفت...